Privacy verklaring

De therapeut van Bij de Jabbok verzamelt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikt maakt van diensten van Bij de Jabbok. Deze gegevens:

 • geeft u via de telefoon/de mail/het contactformulier en/of
 • verstrekt u zelf mondeling ten tijde van de intake en/of
 • ontvangt Bij de Jabbok – met uw toestemming – van een derde partij ten behoeve van de behandeling.

Bij de Jabbok bewaart alleen die gegevens die van belang zijn voor het naar behoren uitvoeren van de gevraagde diensten. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • polisnummer (indien nodig voor de zorgverzekeraar)
 • huisarts (indien van toepassing)
 • IP-adres (bewaartermijn: 7 dagen op de server en 30 dagen in de back-up).

Bij minderjarige cliënten geldt dat Bij de Jabbok ook de persoonsgegevens van beide ouders vastlegt. En indien van belang de naam van de school (en de schoolbegeleider) van de minderjarige cliënt.

Bijzondere gegevens:

 • levensovertuiging (indien van belang voor de behandeling)
 • medicijngebruik (indien van invloed op het reactievermogen)
 • lichamelijk of geestelijk ongemak (indien nodig om ten tijde van de behandeling adequaat te kunnen reageren).

Telefoonnummer en mailadres worden door Bij de Jabbok alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Adresgegevens zijn nodig voor de facturatie. De bijzondere gegevens zijn ten behoeve van de behandeling. Eventueel ontbrekende gegevens voor de behandeling worden – in principe binnen twee weken – aangevuld door contact met u te zoeken. Voor het tijdens de behandeling up-to-date houden van voornoemde gegevens is het nodig wijzigingen (denk aan een verhuizing of een ander telefoonnummer) zo spoedig mogelijk aan Bij de Jabbok door te geven.

Naast deze gegevens legt Bij de Jabbok een (papieren) dossier aan met persoonlijke aantekeningen over het beloop van de behandeling. Deze aantekeningen zijn in principe voor eigen gebruik. Een samenvatting daarvan kan – op verzoek – worden samengesteld en zal binnen een maand aan u worden overhandigd. Mocht er sprake zijn van samenwerking met meer hulpverleners dan zullen pas gegevens worden uitgewisseld na uw expliciete toestemming en alleen ten behoeve van de behandeling.

Uiteraard doet Bij de Jabbok er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat:

 • er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met de verkregen gegevens. Het dossier wordt opgeborgen in een kast in een ruimte die op slot gaat
 • de therapeut – in principe – de enige is die toegang heeft tot uw gegevens
 • eventuele documenten in de computer zijn versleuteld met een wachtwoord
 • eventueel mailverkeer geanonimiseerd plaatsvindt en met versleutelde documenten.

Daarnaast heeft de therapeut uit hoofde van haar beroep een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen – voor zover mogelijk met uw toestemming – ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of voor een verwijzing naar een andere behandelaar
 • voor een waarnemer, tijdens mijn afwezigheid
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie)
 • voor de financiële administratie. Denk hierbij aan strikt zakelijke gegevens uit uw dossier: naam, adres, woonplaats, mailadres, geboortedatum en/of polisnummer. Daarnaast zal op de zorgnota de datum van de behandeling staan en een korte omschrijving van de behandeling, zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat Bij de Jabbok vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, dan zal Bij de Jabbok u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard. Dit geldt alleen wanneer u een traject van Bij de Jabbok volgt. Wanneer er geen traject start, blijven uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

U heeft het recht om uw feitelijke persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar mijn mailadres of via het contactformulier. Bij de Jabbok zal dan binnen vier weken (schriftelijk) reageren.

Bij de Jabbok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn Word-documenten met persoonlijke informatie beveiligd met een wachtwoord en is er een externe harde schijf voor de update. Deze schijf wordt bewaard in een kast in een afgesloten ruimte. Verder heeft de website van Bij de Jabbok (www.juliamolenaar.nl) een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op www.juliamolenaar.nl gebruik ik geen cookies.

Mocht het echter toch zo zijn dat u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact met mij op. Dit kan via het contactformulier op de website.